Obama to address nation on Syria

Obama to address nation on Syria