Obama spokeperson: Obama takes responsibility for Benghazi security failures

Obama spokeperson: Obama takes responsibility for Benghazi security failures