Nancy Pelosi: ‘Congress falling into chaos’

Nancy Pelosi: ‘Congress falling into chaos’

WATCH RAV LIVE ON RUMBLE